พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท (๑)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โทมนัสอาลัยของคนไทยทั้งมวล
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อสองวันที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
การที่บัณฑิต
จะสร้างความสำเร็จและสร้างความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นั้น
จะต้องอาศัย
ความรู้ที่ถูกต้อง
แน่นหนา
และแม่นยำชำนาญ
ทั้งที่เป็นความรู้ในด้านลึกและความรู้
ในด้านกว้าง ทั้งยังต้องฝึกฝนตนเองให้ตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริตด้วย

ในวันนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
ในการปฏิบัติกิจการงานใด
ก็ตาม
หากต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ยากจะแก้ไข
ก็อาจทำให้คนเราบังเกิด
ความท้อถอยเหนื่อยหน่าย
จนไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้
เมื่อจะกระทำการใด
บัณฑิตจึงต้องมีความตั้งใจจริง
คือมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำการ
ต่าง

จนสำเร็จผลที่ดี
ที่ถูกต้อง
ที่เป็นประโยชน์แท้
บุคคลผู้มีความตั้งใจจริง
ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆ
ย่อมไม่ท้อถอย
หากพากเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไข
อย่างเต็มกำลัง
จนกิจการงานที่ทำนั้นสำเร็จลุล่วง
ขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณา

(๑)
เรียบเรียงขึ้นจากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

541

สิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัด
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
จะได้สามารถเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง

การที่คนเราเกิดมาในโลกนี้
เป็นการที่จะว่าเป็นประโยชน์ก็ได้
หรือว่าเป็น
โทษก็ได้
เพราะว่าบนโลกใบนี้มีทั้งความดี
มีทั้งความชั่ว
มีทั้งคนดี
มีทั้งคนชั่ว
แต่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษามามากมายอย่างน้อยก็สี่ปี
ก็คงจะพอรู้แนวว่าจะทำอย่างไร
เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้แนะนำบัณฑิตว่า
แม้แต่ในตัวของเราเอง
เราก็มีทั้งความดีและ
ความชั่วในตัวของเราเอง
อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะ
เป็นการเตือนให้ไปคิดเอา
คิดให้มากเลย
อย่างตัวข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าดีตรงไหน
และไม่ดีตรงไหน
และเมื่อทราบแล้วว่าดีตรงไหน
หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน
ท่านก็ได้สอนไว้ว่า
ให้ใช้แต่ส่วนที่ดี
ให้ส่งเสริมทักษะในส่วนที่ดี
และให้เหยียบยํ่าส่วนที่ชั่วไม่ให้
โผล่ขึ้นมา
ถ้าทำดังนี้แล้ว
คนเราในตัวเราเองนี่
ความชั่วจะลดน้อยลง
กิเลสตัณหา
ก็จะลดน้อยลง
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงเป็นนิพพาน
หรือเป็นพระอรหันต์
แต่อย่างน้อย
ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดี
ข้าพเจ้าก็นึกว่าอันนี้เป็นอันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนควรจะไปฝึกฝน

ในท้ายสุดนี้
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้
ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

542