พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565
—————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง ๑๕ โรงเรียน ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา.
ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ ย่อมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมาก. ต่อจากนี้ ก้าวต่อไปของแต่ละคน อาจจะแตกต่างกันตามความถนัดและความสนใจ. แต่สิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา คือความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง. ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากนักเรียนมีความอุตสาหะพากเพียร พร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จ ตามที่มุ่งหวังตั้งใจได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.