พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปีพุทธศักราช 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จผลตามหลักสูตร กล่าวได้ว่า นอกจากปริญญาบัตรจะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ คือความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้ว ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณสมบัติ คือคุณลักษณะและคุณงามความดี ที่แต่ละคนมีอยู่ด้วย บัณฑิตทุกคน เมื่อได้ระลึกถึงความสำคัญของปริญญาบัตรดังนี้แล้ว จึงควรจะได้ตระหนักว่า
แต่ละคนมีเกียรติที่จะต้องรักษา ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตระลึกได้และปฏิบัติได้จริง แต่ละคนก็จะมีความเจริญมั่นคงในชีวิต และเป็นผู้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตทุกประการ
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกัน