พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ วชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
———————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล
ของวชิราวุธวิทยาลัย ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับรางวัลทุกคน.
น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะฝึกฝนอบรมนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีทักษะความสามารถ มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน และมีคุณธรรม. ข้าพเจ้าเองได้เคยทราบว่า คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุณสมบัติประจำตน คือความซื่อสัตย์สุจริต. กล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง. ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีเกียรติ เพราะย่อมประพฤติตนแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง และปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ควรแก่การยกย่อง ยอมรับนับถือ และไว้วางใจ. จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งใน
ความคิด คำพูด และการกระทำ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผล ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออนุโมทนากับผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนทุกท่าน ที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่วชิราวุธวิทยาลัยตลอดมา ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มาร่วมในงานนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.