พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา.
เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมาก ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า. ต่อจากนี้ไป ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคน ที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงาน ในสังคมที่กว้างขึ้น และได้พบปะบุคคลต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น. จึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ รักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตน. หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าว เชื่อว่า ทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.