พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
งานเกษตรกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความสุขสมบูรณ์ของประชาชน จึงถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศชาติ การทำเกษตรกรรมให้สำเร็จผลที่ดีนั้น จะต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ในข้อนี้ นับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่จะนำความรู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย มาช่วยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาคุณภาพดิน และการปรับปรุงพันธุ์พืช นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านการตลาดอย่างถ่องแท้ ด้วยความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว ก็จะอำนวยประโยชน์แก่งานเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมา ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรของไทย ให้สามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าแต่ละคนปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไม่อาจประมาณได้
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข ความสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าพร้อมทุกประการ