พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ คือความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง กับจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกัน เพราะจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรม จะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้มีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถพิจารณาตัดสินใจได้ตามเหตุตามผล ว่าควรนำความรู้ไปใช้อย่างไรจึงจะบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้เฉียบฉลาด และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบ
กิจการงานตลอดไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกมั่นคงทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน