พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

————————–

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้อง และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และจิตใจ มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูง และมีความคิดจิตใจที่พัฒนามาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ ชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกคนในชาติก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็น

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน