พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทุกคนผู้มีความอุตสาหะพยายาม จนสำเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ความสามารถ ไปใช้สร้างความสำเร็จในอาชีพการงาน และสร้างความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่ และเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเรา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง เพราะสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญให้คนเรานำความรู้ความสามารถ ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะเป็น
ผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สมดังที่มุ่งหวัง
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน