พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ของโลกมาได้ ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของชาติ สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตร ทำให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงที ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทย ให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอน
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดี และความก้าวหน้ารุ่งเรืองพร้อมทุกประการ