พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท (๑)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
————————

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ. ขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคน ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔.
น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า คณะลูกเสือมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติงานให้บังเกิดผลตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้. นับแต่กิจการลูกเสือถือกำเนิดขึ้น เยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสา ได้มีบทบาทสำคัญ ในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมา. นับได้ว่า กิจการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจำตน ให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ต่อไป. ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า กิจการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชนได้อย่างแท้จริง. แต่อย่างไรก็ตาม สังคมทุกวันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกเสือจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความคิด วิจารณญาณ ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนก้าวหน้า ทันโลกทันเหตุการณ์เสมอ. เชื่อได้ว่า ถ้าทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติให้ได้ดังนี้ รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่แล้ว แต่ละคนย่อมสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตน ให้แก่สังคม สมดังอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น และขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมพิธีทุกคนนี้ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้