พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ จึงต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง ทั้งต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย จึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามัคคีกลมเกลียว โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” งานที่ทำก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น และบรรลุประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสุขและความสำเร็จสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน