พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
การพัฒนาประเทศด้วยภาคเกษตรกรรมนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมนวัตกรรมและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งปรับแนวคิดจากการผลิตที่มุ่งเน้นปริมาณ ไปสู่การผลิตที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าทางการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ ต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ที่มีความทันสมัยในทุกมิติ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง และการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการเอาใจใส่ระบบนิเวศ จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าว เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน