พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้ว แต่ละคนยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตด้วย และในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ บัณฑิตจะต้องปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ จะได้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ความกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ในชีวิตของคนเรานั้น มีผู้ที่มีคุณแก่เราอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นต้นว่า บิดามารดาผู้ให้กำเนิด ญาติมิตรผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอด
วิชาความรู้ ตลอดจนสังคมประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพ การที่บุคคลจะมีความกตัญญูรู้คุณได้ ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อน สามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่น และมีใจปรารถนาที่จะตอบแทนความดีนั้นด้วยความดีเช่นกัน จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นฝึกฝนอบรม
พื้นฐานจิตใจให้ประณีตขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างเสริมความกตัญญูรู้คุณ ให้เจริญงอกงามขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี และความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการทั่วกัน