พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกัน และมีความรู้ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้น แต่ละคนจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการใด ต้องเลือกสรรความรู้ที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับการนั้น แล้วนำไปใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริง ไม่ให้เป็นโทษเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตมีสติความยั้งคิดที่ดี และใช้ความรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน