พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ การรู้จักปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลก และการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูรู้คุณ อันเกิดจากพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อน สามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นได้
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า บัณฑิตคงจะมีเป้าหมายในชีวิต และย่อมปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันทุกคน แต่การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว บางครั้งบางคนอาจจะพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก และมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เป็นอันมาก บัณฑิตจึงต้องตั้งมั่นในเป้าหมายของตน แล้วพิจารณาหาหนทางหรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ก็ตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของปัญหา แล้วแสวงหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด ข้อสำคัญ จะต้องมีความเพียรพยายามอันกล้าแข็ง จะได้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้ว ความสำเร็จที่แต่ละคนได้รับก็จะยั่งยืนสืบไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความผาสุกมั่นคงทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน