พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ การรู้จักปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลก คุณธรรมความกตัญญู ตลอดจนสติปัญญาและความเพียรพยายาม ที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางที่ดีที่เจริญ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จนั้น มีหลักปฏิบัติที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ประการแรก ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่องานที่ทำ ประการที่สอง ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งระหว่างผู้ที่ทำงานร่วมกัน และทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประการที่สาม ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งในสาขาที่ตนมีความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว และความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ หลักปฏิบัติทั้ง ๓ ประการนี้ นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทำ ให้เจริญก้าวหน้าและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามหลักทั้งนี้ให้บริบูรณ์
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการทั่วกัน