พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่แต่ละคนจะสร้างความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับงาน เหมาะแก่สถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และหมั่นพัฒนาตนพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณธรรมประจำใจ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายอยู่เสมอ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การมีคุณธรรมประจำใจนั้น
ทำให้คนเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ บุคคลที่มีความสุจริต มีความตั้งใจจริง อุตสาหะอดทน เมตตาเสียสละ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน ย่อมประพฤติตนปฏิบัติงานไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอ จนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญยั่งยืนอย่างแท้จริงได้ จึงขอให้บัณฑิตหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมประจำใจ ให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีพร้อม
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขและความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน