พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม หมั่นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน และตั้งใจพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกคนต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บังเกิดประโยชน์ ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ คือมีความสุจริต ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะอดทน ความเมตตาเสียสละ และความมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากคุณธรรมสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องมีสติความยั้งคิด มีความฉลาดรู้ และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบด้วย เพราะคุณสมบัติทั้งนั้นจะเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง ให้แต่ละคนสามารถวินิจฉัยตัดสินได้อย่างชัดแจ้ง ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดสมควรกระทำ สิ่งใดสมควรละเว้น เพื่อให้ชีวิตและกิจการงานดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญมั่นคงอันยั่งยืนเที่ยงแท้ บัณฑิตทุกคนจึงควรพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน