พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ควรจะต้องรู้จักนำความรู้มาปรับใช้ ประสานสัมพันธ์กับทุกคนทุกฝ่าย และพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณธรรมความสุจริต มีวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีความกตัญญูตระหนักรู้ในความดี จะได้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานได้สมดังที่มุ่งหมาย
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากบัณฑิตจะต้องสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแล้ว ทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นด้วย หากแต่ละคนจะได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตน แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน สังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ทุกคนทุกฝ่ายได้อยู่ได้อาศัย และประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างชีวิตได้ด้วยความร่มเย็นเป็นผาสุก
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน