พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ข้าพเจ้า
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้
มิได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความรู้และทักษะของแต่ละคนเท่านั้น หากยังบ่งชี้ด้วยว่า บัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน
บัณฑิตจึงควรคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญดังที่กล่าว แล้วตั้งใจประกอบอาชีพการงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะพากเพียร พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ต่อยอดจากพื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จในงาน สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความรุ่งเรืองในหน้าที่
การงานโดยทั่วกัน