โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562
โอวาท 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ 
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง 
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง 
กิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำ 
คุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้. 


การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ 
และภาคเอกชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ 
จากสถาบันพระปกเกล้านั้น ถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องการเมืองการปกครอง ทั้งจะได้ผูกมิตรไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ในกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ อันจะเป็นการขยาย 
มุมมอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ยิ่งกว้างขวางขึ้น. บัดนี้ 
ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมครบถ้วนแล้วตามหลักสูตร ขอให้นำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งรักษาน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันไว้ให้เหนียวแน่น ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ให้ส่งเสริมกัน เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเราให้พัฒนาไปใน 
วิถีทางที่ถูกต้องยั่งยืน ยังความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นให้บังเกิดขึ้น 
ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน. 


641

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา 
และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระปกเกล้า มีความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงาน 
สมตามปณิธานปรารถนาโดยทั่วกัน. 


642