โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ต่างได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และบรรลุผลสำเร็จในการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้ว. ในภายภาคหน้า เมื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกคนทราบตระหนักว่า การทำงานนั้นมิได้ต่างจากการเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาเท่าใดนัก เพราะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ก็จำเป็นต้องมีระเบียบวินัย ทั้งในการคิด การปฏิบัติ และการร่วมงานกับผู้อื่น. หากทำงานอย่างมีระเบียบวินัย งานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น เป็นขั้นเป็นตอน. แม้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุด. ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้มีความรู้ด้านการพัฒนา และธรรมชาติของงานพัฒนาคือการทำงานร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย ดังนั้นระเบียบวินัยจึงสำคัญมาก. จำเป็นที่ทุกคนจะต้องสร้างสมอบรมระเบียบวินัยขึ้นในตน และประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมีระเบียบวินัยเสมอ เพื่อความเจริญวัฒนาของตน ของงาน และของชาติบ้านเมืองสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.