โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายคงทราบตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและมีความหมายอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานต่าง ๆ. ไม่ว่าแต่ละคนจะศึกษาในสาขาวิชาใดก็ตาม ย่อมจะนำความรู้และทักษะทางวิชาการที่ได้ศึกษาอบรมมา ไปใช้ในการทำงานให้บังเกิดผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น. แต่การที่งานจะสำเร็จผลได้โดยสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการประกอบกัน ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความมีปัญญาเฉลียวฉลาด พร้อมที่จะรับรู้และพิจารณาใคร่ครวญให้เท่าทันตามข้อเท็จจริง ตามปัจจัยแวดล้อม ด้วยกระบวนการแห่งเหตุและผล ตลอดจนความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย. ประการสำคัญ คือความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง สุจริต บนพื้นฐานของหลักวิชา โดยปราศจากอคติและการครอบงำของอวิชชา อันจะนำมาซึ่งความเสื่อม. จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่พูดนี้ให้เข้าใจชัด แล้วหมั่นเสริมสร้างปัจจัยในการทำงานทั้งนั้นให้บริบูรณ์. กิจการงานที่ทำจะได้สำเร็จผลสมบูรณ์ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญดังที่มุ่งหวังตั้งใจ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน.