โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีปัญญา ควรจะได้ระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิต อันจะช่วยให้แต่ละคนสามารถสร้างสรรค์ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้. กล่าวคือ นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว บัณฑิตยังต้องรู้จักตนเอง รู้ว่าตนเองมีความสามารถและความถนัดในด้านใด มากน้อยเพียงใด และจะนำไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไร. เมื่อออกไปทำงานจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงาน รวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต. พร้อมกันนั้น ก็ต้องรักในงานที่ทำ มีความอดทนและสู้งาน เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนอยู่เสมอ เพราะการมีงานทำ มีอาชีพ คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมยุคปัจจุบัน. นอกจากนี้ แต่ละคนยังต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ด้วยความมีน้ำใจเอื้ออาทรและจริงใจ ตลอดจนหมั่นเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น การบริหารเวลา และการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง. หากบัณฑิตยึดมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตั้งใจเสริมสร้างคุณลักษณะที่กล่าวมานี้ให้ยิ่งกว้างขวางหนักแน่นขึ้นเสมอไปแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว และดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ประการ.