โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การจะทำงานให้มีคุณภาพ ให้ได้ผลบริบูรณ์นั้น ต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ดีที่เหมาะสม. เบื้องต้น ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องในงานที่จะทำเสียก่อน โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พึงมุ่งหวัง แล้ววางแผนงานอันแน่นอนที่จะ
ดำเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชาที่ถูกตรง และด้วยความพากเพียรไม่ย่อหย่อน ในอันที่จะกระทำต่อตามไปจนกว่าจะเป็นผลสำเร็จ. ทั้งนี้ ขอให้ถือว่า การงานที่จะทำนั้นเป็นงานที่มีผู้ดำเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปเสริมกำลัง จึงต้องร่วมมือปรองดองกับเขาให้ได้. แม้เห็นว่า
มีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร อย่าได้ด่วนหักหาญ มิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้อแท้ เป็นอุปสรรคที่อาจทำให้งานหยุดชะงักลงกลางคัน. เมื่อท่านตั้งใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีความพากเพียร และสามารถร่วมมือร่วมงานกับผู้อื่นได้ดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความทราบตระหนักด้วยตนเองขึ้นว่า งานที่ทำนั้นจะได้ผลดีแน่นอน. แม้อาจยังไม่ปรากฏผลในปัจจุบันทันตาเห็น แต่ก็แน่แก่ใจได้ว่าจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาต่อไป. ความแน่ใจดังนี้เป็นอานิสงส์สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ท่านภูมิใจ มั่นใจ ไม่ท้อแท้ เกิดพลังทั้งกายและใจที่จะกระทำต่อไปจนถึงที่สุด. ขอให้ทุกคนนำถ้อยคำทั้งนี้ไปคิดใคร่ครวญให้แน่ชัด ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่การงาน และแก่การครองชีวิตของตนในภายหน้า.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน.