โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ก้าวหน้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นลำดับต่อไป. แต่การที่จะประสบความสำเร็จในงานดังที่มุ่งหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยหลักการทำงานที่ถูกต้องด้วย. ประการแรก ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และระยะเวลาในการทำงานให้แน่ชัด จะได้ดำเนินงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างถูกต้องพอเหมาะพอดี ไม่ล่าช้าและไม่สิ้นเปลือง. ประการที่สอง ต้องมีความเพียรพยายามและความตั้งใจจริง จะได้ทำงานได้ตลอดต่อเนื่องจนสำเร็จผลตามเป้าหมาย โดยไม่ย่อท้อหรือย่อหย่อน. ประการที่สาม ต้องมีความสามัคคีและจริงใจในหมู่ผู้ที่ทำงานร่วมกัน จะได้ช่วยกันปฏิบัติดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น. ประการสุดท้าย ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จะได้ทำงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญแต่อย่างเดียว โดยไม่มีโทษเสื่อมเสียหาย. บัณฑิตไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใด หากจะได้ทำตามหลักที่กล่าวมานี้ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในงาน อันจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญก้าวหน้า ทั้งของตนเองและสังคมประเทศชาติได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง มีความคิดเห็นถูกต้องเที่ยงตรงในการทำความเจริญให้แก่ตนแก่ประเทศชาติ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ.