โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับได้ว่ามีความรู้ในวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติ ทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความอดทนและสู้งาน สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ. แต่ถึงแม้ว่าบัณฑิตทุกคนจะสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจนตลอดชีวิต รวมทั้งต้องปรับตัวและปรับวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะอำนวยประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของตน แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ. พร้อมกันนั้น ก็พึงระลึกไว้เสมอว่า แม้จะต้องพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละทิ้งความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูระลึกรู้คุณความดีของผู้อื่น และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย. ถ้าปฏิบัติให้ได้ดังนี้
แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ ทุกประการทั่วกัน.