โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

โอวาท

นายเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในการออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๔๘
ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในการออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร
รุ่นที่
๔๘
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
กรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย
อึ๊งภากรณ์
คณาจารย์
และพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้า
และอาลัยอาวรณ์ของ
ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดี
กับบัณฑิตอาสาสมัคร
ทุกท่าน ที่ได้ผ่านการศึกษารายวิชา และอบรมความรู้เฉพาะด้านแล้ว พร้อมจะออกไป
ปฏิบัติงานสนามในท้องถิ่นชนบท

บัณฑิตทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการจัดขึ้น
เรียกกันว่าบัณฑิตอาสาสมัคร
ถือเป็นผู้ได้รับโอกาสอันดี
เพราะการศึกษาอบรมดังกล่าว
จะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพและศักยภาพยิ่งขึ้น
โดยนอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการ
อันเกิดจาก
การศึกษารายวิชา
และอบรมความรู้เฉพาะด้าน
ตามโครงการปฏิบัติงานสนามแล้ว
ยังจะมีประสบการณ์ตรง
อันเกิดจากการออกไปปฏิบัติงานสนาม
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง

ในท้องถิ่นชนบทด้วย
ดังนั้น
ทุกท่านผู้เป็นบัณฑิตอาสาสมัคร
ซึ่งได้ผ่าน
ขบวนการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีแล้ว
และจะต้องออกไปปฏิบัติงานสนาม
อันเป็น
ภาคปฏิบัติ
จึงควรตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคง
และพยายามฝึกหัดปฏิบัติงาน
ให้เป็นไป

552

อย่างมีหลักวิชา
ตามที่ศึกษาอบรมมา
ด้วยสติปัญญา
ความอดทนเข้มแข็ง
และความรับผิดชอบเอาใจใส่
หากแต่ละท่านทำได้อย่างที่กล่าวนี้
เชื่อว่า
จะสามารถ
ปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง
ที่แม้ยากลำบาก
ให้สำเร็จก้าวหน้า
บังเกิดผลดีงาม
อันไม่เพียงเป็นประโยชน์สุข
และความพัฒนาถาวรแก่ตนเองเท่านั้น
หากแต่รวมทั้ง
สังคม ตลอดถึงประเทศชาติอีกด้วย

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถ
บพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตอาสาสมัคร
และท่านทั้งหลายในที่นี้
ให้มีความเจริญ
ผาสุกสวัสดี พร้อมด้วยความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกเมื่อไป.

553