โอวาท นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 ในวันนี้.
กระบวนการยุติธรรม เป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง. ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม จำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และมีความสามารถในการพิจารณา วินิจฉัย ตลอดจนบังคับใช้กฎกติกาต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้งานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ. การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการยุติธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง. หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสัมพันธภาพอันดีที่มีต่อกัน ไปใช้ในการปฏิบัติงานของตน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันเป็นรากฐานแห่งความผาสุกมั่นคงของประชาชนอย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน.