โอวาท นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 23 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563

โอวาท
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๓ ในวันนี้.

กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความผาสุกมั่นคงของชาติ. การดำเนินงานในกระบวนการนี้ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย และบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางในด้านตัวบทกฎหมายและด้านอื่น ๆ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ทั้งต้องทำงานประสานส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดี. การที่ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาเข้ารับการอบรมเป็นพิเศษร่วมกันครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว และได้เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนได้ผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน อันจะช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. เชื่อว่า ทุกท่านคงจะนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมนี้ ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืน.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน.