โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 (เวลา 14.00 น.)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566
(เวลา 14.00 น.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากจะได้สร้างสมความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังน่าจะได้ฝึกฝนอบรมความคิดด้วย. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงความคิดอย่างหนึ่ง คือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติพัฒนางาน. ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือผู้สามารถสร้างความคิดใหม่ แนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ ที่ดีที่เหมาะสม ประกอบพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลอันถูกต้อง. แต่การที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีที่กว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ เป็นพื้นก่อน รวมทั้งมีความคิดพิจารณาที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผล แล้วนำความรู้กับความคิดพิจารณานั้น มาประสานเข้าด้วยกันอย่างถูกถ้วนพอเหมาะพอดี จนเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนความคิดพิจารณาดังกล่าวอยู่เสมอ จะได้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่การประกอบกิจการงานในภายภาคหน้า.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.