โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 (เวลา 10.30 น.)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566
(เวลา 10.30 น.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
วิชาความรู้ซึ่งบัณฑิตได้เล่าเรียนมานั้น เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การประกอบกิจการงาน. แต่การจะทำงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย. คุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการรู้จักประมาณ ทั้งประมาณตน และประมาณสถานการณ์. การรู้จักประมาณตน คือรู้ว่าตนมีความรู้ความสามารถด้านใด มากน้อยเพียงใด ควรนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ และควรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านใดให้สำเร็จผลที่สูงขึ้น. ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์ คือรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ทราบชัดถึงความเป็นมา สิ่งที่เป็นอยู่ และคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จะได้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์ตามที่มุ่งหมาย. หากบัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์ดังที่กล่าว ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานทั้งปวง ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความก้าวหน้า เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ และทุกท่านในที่ประชุมนี้ มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.