โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19
ที่นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้.
การแข่งขันกีฬาระดับมหกรรมเช่นนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านทั้งหลายจะได้แสดงศักยภาพ และความเชี่ยวชาญทางการกีฬา ซึ่งได้ฝึกฝนด้วยความวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ. เชื่อว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจดี ที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ. จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายทำผลงานให้เต็มที่ โดยใช้สติเป็นเครื่องกำกับและประคับประคองจิตใจ ให้มั่นคงเข้มแข็ง ใช้ปัญญาอันสุขุมรอบคอบ พิจารณาคู่แข่งขันและวางกลยุทธ์อย่างแยบคาย ด้วยหัวใจของนักกีฬาที่แท้ เพื่อร่วมกันสร้างเกียรติยศให้แก่ตนเองและประเทศชาติ ประดับไว้ในวงการกีฬาสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเป็นกำลังใจ และขออวยพรให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ.