โอวาท พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้.
งานด้านการศึกษานั้น นอกจากจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจแล้ว ยังต้องช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถนำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย.
การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ผู้จัดการศึกษา และผู้เรียน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ. กล่าวคือ ผู้จัดการศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้เรียน จนสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เป็นการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางสังคม ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม. ส่วนผู้เรียน ก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจตนเอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน คือใฝ่เรียนรู้ทั้งความรู้พื้นฐานในแขนงต่าง ๆ และความรู้เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม. หากทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตนได้ดังนี้ เชื่อได้ว่า ระบบการศึกษาของไทยก็จะยิ่งพัฒนาก้าวหน้า อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และศักยภาพสมบูรณ์ สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.