โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้.
ท่านทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น ได้ชื่อว่าเป็น บัณฑิตอาสาสมัคร. ทุกท่านถือเป็นผู้ได้รับโอกาสอันดี เพราะการศึกษาอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านวิชาการ จากการศึกษาอบรมตามรายวิชา และในด้านการสร้างเสริมประสบการณ์ จากการออกไปปฏิบัติงานสนามร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น. บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีแล้ว กำลังจะได้ออกไปฝึกหัดปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จึงควรตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะทำงานอย่างมีหลักวิชาตามที่ได้ศึกษาอบรมมา พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยสติปัญญา ความอดทนเข้มแข็ง และความรับผิดชอบเอาใจใส่อยู่เสมอ. หากแต่ละท่านทำได้ดังที่กล่าวนี้ เชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ ทั้งในฐานะบัณฑิตอาสาสมัคร และในฐานะทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน.