โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมเป็นที่หวังของสังคมว่า จะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี และมีความคิดดี. ในเรื่องความรู้ดีนั้น เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจดีอยู่ และควรจะต้องมั่นใจด้วยว่าเป็นสิ่งที่มีพร้อมอยู่แล้ว เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาแล้วโดยทั่วกัน. ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวถึงเรื่องความคิดดี เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน. ความคิดดีนั้น คือความคิดที่เป็นสาระ เที่ยงตรงเป็นกลาง และตั้งอยู่ในเหตุในผลตามเป็นจริง. ผู้ที่มีความคิดดี ไม่ว่าจะคิดเรื่องใดสิ่งใด ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ และสามารถนำความคิดไปใช้ให้บังเกิดผลดี ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้เสมอ ไม่มีอับจน. ยิ่งประกอบกับความรู้ดีด้วยแล้ว ก็ยิ่งสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความดีความเจริญ ให้งอกงามขึ้นในสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างมาก. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความคิดดี ควบคู่กับความรู้ดี.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.