โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
——————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้.
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง และสถานการณ์บ้านเมือง ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติบริหารงานของประเทศ. การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมในสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้ จึงนับว่ามีโอกาสดีเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะทำให้แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้ผูกมิตรไมตรีกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย. หากทุกท่านจะได้รักษาน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันให้เหนียวแน่น แล้วร่วมกันนำความรู้ความคิดที่ได้รับจากการศึกษาอบรม ไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองของไทย ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง ก็เป็นอันหวังได้ว่า การเมืองการปกครองในบ้านเมืองของเราจะมีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็น ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระปกเกล้า มีความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงาน สมตามปณิธานปรารถนาโดยทั่วกัน.