โอวาท นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 25 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โอวาท
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๕
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๕ ในวันนี้.
กระบวนการยุติธรรม เป็นกระบวนการสำคัญ ประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยเสมอหน้า. ผู้ปฏิบัติงานด้านการยุติธรรม จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน ทั้งในด้านตัวบทกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนรู้จักทำงานประสานส่งเสริมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จสมบูรณ์โดยปราศจากข้อกังขา ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. การอบรมในหลักสูตรนี้ จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม. เชื่อว่า ทุกท่านคงจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติบริหารงาน ตามภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี อันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยพัฒนาก้าวหน้า เป็นหลักอันควรแก่การเชื่อถือยึดมั่นได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน.