โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
โลกปัจจุบัน เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร. ยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด คนเราก็ยิ่งติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ทั้งสามารถสื่อสารไปในวงกว้างได้อย่างทั่วถึงพร้อมกันในคราวเดียว. ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละวัน บุคคลจึงสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้จากหลากหลายช่องทาง และสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน. แต่ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นั้น หากไม่ระมัดระวัง ก็อาจก่อให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้. บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ออกไปดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร จึงควรระมัดระวังให้มาก ในการรับและนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนก่อน ทั้งต้องใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจเชื่อสิ่งใด โดยปราศจากเหตุผลรองรับตามเป็นจริง. เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้อง จึงค่อยรับมาเป็นประโยชน์ หรือนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.