คำกราบบังคมทูล ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา และโล่เชิดชูเกียรติ และเข้าเฝ้า ฯ กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ 
ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา และโล่เชิดชูเกียรติ 
และเข้าเฝ้า ฯ กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ “โครงการทุน 
การศึกษาพระราชทาน” และจัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เป็นเวลาสิบปีแล้ว 

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ฯ มีการติดตามดูแลนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ มีระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรองรับ ผลการ 
ดำเนินงานจึงมีพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
ทักษะชีวิต อันเป็นการบ่มเพาะ สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีจิตอาสา ทำประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ส่งผลให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่น มีผลการเรียนในระดับดีถึงดีมาก 
มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ โอเนตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชา 
มีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยสูงร้อยละเก้าสิบแปด และในปีการศึกษานี้ 
นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่เจ็ดทุกคน เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีได้ ในสาขาที่เป็นความ 
ต้องการของประเทศ เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

528
ในด้านการจบการศึกษา ขณะนี้มีรุ่นที่หนึ่ง รุ่นที่สองและรุ่นที่สามที่จบ 
การศึกษาตามหลักสูตรแล้ว และมีที่ได้รับเกียรตินิยมมากถึงหนึ่งในสี่ของผู้จบ ด้าน 
การทำงาน มีงานทำแล้วกว่าร้อยละแปดสิบเจ็ด โดยทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน 
ในจำนวนนี้ มีร้อยละสี่สิบเจ็ดที่ได้กลับไปทำงานในภูมิลำเนาหรือจังหวัดรับทุน 
ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เรียนจบครุศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู สำหรับบางส่วน 
กำาลังเรียนต่อปริญญาโท ด้วยทุนของภาครัฐ และหน่วยงาน รวมทั้งกำลังเรียน 
ปริญญาเอกหนึ่งราย ด้วยทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมานักเรียนทุนพระราชทานได้รวมพลัง นำความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ด้วยการทำจิตอาสา ลงพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ เป็น 
ประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง แต่ละครั้งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่าหนึ่งร้อยคน เพื่อทำ
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน และฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์เหล่านี้ บ่งชี้ถึงการประพฤติ ปฏิบัติ ดำรงตนของ
นักเรียนทุนพระราชทาน ตามแนวพระราชดำรัส ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทาน 
ให้ “เรียนดความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข” 

สำหรับการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นับเป็น 
ปีที่สองที่คณะกรรมการได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น ตามพระราโชบายของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยมีการฝึก 
และพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ คัดกรอง 
ในขั้นสุดท้าย จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับทุนพระราชทานเป็นรุ่นที่สิบ 
จำนวนหนึ่งร้อยแปดสิบราย เป็นชายสี่สิบเก้าราย หญิงหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดราย 
ซึ่งผู้ได้รับทุนพระราชทานรุ่นที่สิบ จะได้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
ไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุน

สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่สามถึงรุ่นที่เจ็ด ที่ยังคงเรียนอยู่ตามหลักสูตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งรุ่นที่แปด และเก้า ที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ 
การอนุมัติจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องเช่นกัน รวมเงินทุนพระราชทานทั้งสิ้นใน 
ปีการศึกษานี้จำนวน เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาท 

สำหรับการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น และครูดีเด่น เพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ สามารถคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่เจ็บได้สิบราย และ 
ครูดีเด่นจากทุกภาคได้แปดราย

529
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในปีนี้ มีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่สอง 
ตามหลักสูตรห้าปี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวนสามสิบห้าราย และนักเรียน 
ทุนพระราชทานรุ่นที่สามตามหลักสูตรสี่ปี จำนวนแปดสิบเอ็ดราย ในจำนวนนี้ มีผู้ที่
เรียนดีมากอย่างสม่ำเสมอจนสามารถได้รับเกียรตินิยม รุ่นที่สอง สิบหกราย และรุ่นที่
สาม สิบห้าราย นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุนรุ่นน้องต่อไป 

ในพระราชวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิก 
นายอำพน กิตติอำาพน เป็นผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน รวมทั้งเก้ารุ่น เข้ารับ 
พระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ และนักเรียน 
ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่สิบ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน 
ทุนการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ดีเด่น รุ่นที่เจ็ด และครูดีเด่น 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ตามลำดับ 

นักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่เจ็ด 
นายธนิสร เจริญณัฐศรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายสุขวิท จำเรือง จังหวัดตราด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายสิรภพ สาตสำอางค์ จังหวัดสมุทรสงคราม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภูวดล มาคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายมัตติกร ตองสี จังหวัดนครนายก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายอภิสิทธิ์ แจ่มแหยม จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวปฑิตตา มั่นคง จังหวัดตาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวภมรภัณฑ์ ไตรรัตน์ จังหวัดปทุมธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายฉัตรชัย กรุณา จังหวัดปทุมธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

530
นายธีรศักดิ์ เชียงหลง จังหวัดแพร่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ครูดีเด่น 
นายประยูร บุญสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จังหวัด 
อุดรธานี

นางบรรพตี แดนขนบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 
จังหวัดสกลนคร 

นางพิกุล บุญสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว จังหวัดแพร่

นางนิตยา แก้วชู พนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคณะราษฎร์
บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

นางขวัญใจ งาเจือ ครูชำนาญการ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

นายชูชีพ ศรีอยู่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
 
นายวีรวัฒน์ อังศุเลิศ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
พร้อมนี้ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก ผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน 
รุ่นที่สอง จำนวนสองราย ได้แก่ นายกฤษฎา กิจโสภี นักเรียนทุนพระราชทานจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และนางสาวกมลชนก 
แสนอุ่น นักเรียนทุนพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำภู สำเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

และผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่สาม จำนวนสองราย ได้แก่ นายณัทพล 
แฟงสุต นักเรียนทุนพระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษา การแพทย์
แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา เกียรตินิยมอันดับสอง และนางสาวใบเฟิร์น 
คำพุฒจันทร์ นักเรียนทุนพระราชทานจังหวัดพังงา สำเร็จการศึกษา คณะสังคม 

531 
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เข้าเฝ้าทูลละออง 
ธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระราชานุญาต ลาไป 
ประกอบอาชีพการงาน และขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ 
นักเรียนทุนพระราชทาน และคณะครู 

พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

532