คำกราบทูล ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เบิกผู้รับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2559 ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล(๑)

ของ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เบิกผู้รับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๙ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขอประทานพระอนุญาตเบิกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
ที่ประกอบความดีความชอบ ได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย เข้าเฝ้ารับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๙
ชั้นที่ ๒ จำนวน ๒ ราย และชั้นที่ ๓ จำนวน ๙ ราย รวมจำนวน ๑๑ ราย ตามลำดับ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒
๑. เด็กหญิงสุชาดา กองอาสา เนตรนารีสามัญโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
ให้รอดพ้น อันตรายจากเพลิงไหม้หอพัก เด็กหญิงสุชาดา กองอาสา

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

165

๒. เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริภักดี ลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดนิมมานนรดี ช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนวัดนิมมานนรดี ให้รอดพ้นอันตรายจากการจมนํ้า เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริภักดี เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓

๑. เด็กชายกิฏชภูมิ สายเมฆ และเด็กชายวรพงศ์ มงคลดิษฐ์ ลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ช่วยเหลือเด็กชายพลภัทร คล้ายชม ให้ รอดพ้นอันตรายจากการจมนํ้า เด็กชายกิฏชภูมิสายเมฆ / เด็กชายวรพงศ์ มงคลดิษฐ์

๒. นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวคู และว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ช่วยเหลือนายอนุชา ดวงดี ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ปิคอัพได้รับบาดเจ็บ
นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ / ว่าที่รัอยตรี ประมวล เอกวุธ

๓. นายบวรวิญฐ์ สุขสายันต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ ช่วยเหลือนายมุนี ผ่องสนาม ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบ อุบัติเหตุ ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ นายบวรวิญฐ์ สุขสายันต์

๔. นายประพนธ์ ศรีชัย ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ ช่วยเหลือชายสูงอายุให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ นายประพนธ์ ศรีชัย

๕. นายวชิรภัทร ธวัชภาวรกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือ นายถวิล อินซากอง
ให้รอดพ้นอันตราย จากการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ นายวชิรภัทร ธวัชภาวรกุล

166

๖. นายบุญลือ โพธิ์ขำ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือ นายวิโรจน์ ศรีวังโปร่ง
ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบ อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ นายบุญลือ โพธิ์ขำ

และ
๗. พันตำรวจโท เรืองสิทธิ์ มากศรจิรโชติ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือ นายทวีรุ่งโรจน์ ฑีฆะสวัสดิ์
และนางชณัฐทิพย์ ฑีฆะสวัสดิ์ กับลูกสาวสองคน ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบ อุบัติเหตุรถยนต์ตกไหล่เขาข้างทางได้รับบาดเจ็บ
พันตำรวจโท เรืองสิทธิ์ มากศรจิรโชติ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

167