วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ทรงเจริญพระชันษา ๑๒ ปี