วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วย
จากการปฏิบัติราชการและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร