วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล “เอ็มอีเอ คลาสสิค ๒๐๑๔ ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๗” (MEA Classic 2014 2015 และ 2017)
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางบุศรัตน์ เกษสมัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๕ เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา โพธิสุวรรณ และคณะอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่บุคคล ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. นายบุญช่วย และนางชื่นจิตต์ กุลมงคล และคณะจากบริษัท ดิลก และบุตร
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคคล ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
/- นายพรเทพ…

– ๒ –

– นายพรเทพ สามัตถิยดีกุล ประธานมูลนิธิศิริวัฒนา นำ คณะกรรมการมูลนิธิศิริวัฒนา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ
“เพียงพ่อก็พอเพียง เดอะ โซล ออฟ สยาม” (The Soul of Siam) ฉบับภาษาไทย ปี ๒๕๕๔ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวิธิต อุตสาหจิต ประธานกรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด นำ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ปิยราชกุมารี” เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
๗๖ จังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละออง พระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดยะลา
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล
กู้ชีพฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมระบบสื่อสาร เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท รับพระราชทานกุญแจรถพยาบาล

/- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ…

– ๓ –

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์
นำ คณะผู้บริหารและผู้จัดทำหนังสือ “จารึกเป็นภาพฝาก…จากพระทัย” ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือดังกล่าว เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายนพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายและนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Law and Policy) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (University of College London) สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล (International Law of the Sea) ณ มหาวิทยาลัยนอททิงแฮม เทรนท์ (Nottingham Trent University) สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา