วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และ
อักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (Ms. Ina Marčiulionyte) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประจำประเทศไทย นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
– นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเชน (Mrs. María Alicia Cuzzoni de Sonschein)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเชน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาและ
ผู้ประสานงานด้านกิจการสวัสดิการสังคม กรมทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มาก่อน
– นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล (Mr. Uffe Wolffhechel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน มาก่อน
– นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari – Kleven) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประจำประเทศไทย นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กรมบริการกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ มาก่อน
– นางโดนิกา พอตตี (Ms. Donica Pottie) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา
ประจำประเทศไทย

/ก่อนที่จะมา…

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา
ประจำประเทศไทย นางโดนิกา พอตตี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดา มาก่อน
– เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี
(His Excellency Sheikh Jassim bin Abdulrahman bin Mohamed Alabdulrahman AI – Thani)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์
ประจำประเทศไทย เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี
เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ กระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ มาก่อน ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพร จำนวน ๔ แบบ ราคาชุดละ ๙๐ บาท และไดอารี ราคาเล่มละ ๑๙๙ บาท จำหน่ายที่พระบรมมหาราชวัง
ร้านโกลเด้น เพลซ ร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์ ๙๐๔ ร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุโขทัย
และร้านนายอินทร์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ มีพระราชกระแสแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าวจนบรรเทาลุล่วงไปเป็นลำดับ
สำหรับเงินที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้ รัฐบาลจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษา
ของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน ๒๖๗ แห่ง
โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นด้วย