วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม รัตนรัชประชารังสรรค์ และทรงหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร