วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปถวายน้ำสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)
ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระพุทธชินราช (จำลอง) พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี