วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ความคิดวิจารณญาณ และคุณธรรมจริยธรรมอย่างพร้อมมูล ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนี้
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
แต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานนั้น อาจจะมีปัญหาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่บ้าง
เพราะปัญหาต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเป็นธรรมดายากที่คนเราจะหลีกเลี่ยงพ้น ไม่ว่าจะประสบปัญหาใด ๆ
ก็ตาม จึงชอบที่ทุกคนจะใช้ความคิดพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาให้ทราบชัด แล้วนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการศึกษามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ ความคิด
และคุณธรรมพร้อมทุกส่วน หากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติก็เชื่อว่าจะสามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจนบรรลุถึงความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแน่นอน
ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี “จุดเทียนบูชาดาว” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี