วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม คามิโอ อมตะ บางปะกง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๒.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม
ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะนำความรู้ ไปใช้ประกอบวิชาชีพตามแนวที่ถนัด เพื่อให้ได้รับความสำเร็จในกิจการงาน วันนี้ จึงอยากจะพูดกับ
บัณฑิตเรื่องคุณสมบัติ ๓ ประการ ที่ส่งเสริมให้คนเราสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างแท้จริง คุณสมบัติประการแรก คือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น
และให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะได้มีศักยภาพที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประการที่สอง คือการยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ ที่จะกำกับประคับประคองตนให้ประพฤติ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ อันจะช่วยให้งานสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเอง
และส่วนรวม ประการที่สาม คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ
จะได้สามารถร่วมมือประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแน่นแฟ้น ซึ่งอำนวยผลโดยตรงต่อความสำเร็จของงาน
หากบัณฑิตพิจารณาให้ดีก็จะเห็นจริงว่า นอกเหนือจากความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการศึกษา คุณสมบัติ
ทั้ง ๓ ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ จึงขอให้ทุกคนเร่งสร้างสมอบรมคุณสมบัติทั้งนั้น ให้เกิดมีขึ้นในตนโดย ครบถ้วนสมบูรณ์.
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า ถวายเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เฝ้า
ถวายเงิน สมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

/ในโอกาสนี้ …..

– ๒ –

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานเงินจำนวนดังกล่าวด้วย
– นางวิไลวรรณ ลายถมยา นายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี
๒๕๕๙ ของมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานรางวัลเกียรติยศด้วย
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางสาวลักขณา
ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฯ คณะกรรมการโครงการ “แบรนด์รังนกแท้…เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ” และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ ฯ
สมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานเงินจำนวนดังกล่าว และประทานเข็มที่ระลึกกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ ฯ แก่ผู้บริหารบริษัท ฯ และคณะกรรมการโครงการ ฯ ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดง
คอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ “๔๘ คงอยู่คู่ฟ้า” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร